Nepoškvrnenej Panny Márie

Vo dvore domu č. 10 sa nachádza rímskokatolícka kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú v rokoch 1908-1909 postavila v tom čase ešte nezastavanej časti obce rodina Ignáca Bugyiho.

Je to menšia jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a nad štítovú fasádu nadstavanou murovanou vežičkou krytou ihlancovou strechou. Fasády objektu členia lizé- ny a okná s polkruhovým zakončením v šambránach s tromi klenákmi.

Na hlavnej fasáde zakončenej murovaným trojuholníkovým štítom je portál vstupu do kaplnky so segmentovým zakončením a tromi klenákmi. Interiér kaplnky je zaklenutý valenou klenbou, v presbytériu je polygonálna kupola.

Hlavný oltár z obdobia stavby kaplnky má ústredný obraz Nepoškvrnenej Panny Márie. Kaplnku zdobia aj sochy Madony a Ježiša Krista.

Božia muka

Vo viniciach stojí Božia muka, ktorú r. 1853 dala postaviť na slávu Boha rodina Bolgárovcov (monogram B. L.). Je to malá štvorcová štíhla stavba zakončená trojuholníkovým štítom. Vo výklenku stavbičky, ktorý je zaklenutý valenou klenbou a zdobený zlatými hviezdičkami, je umiestnená polychrómová plastika Piety.

Kríže v obci

Vo dvore domu č. 170 sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý na slávu Boha r. 1992 postavila rodina Petényiovcov.

Pred domom č. 157 stojí prícestný kríž z čierneho mramoru s liatinovým korpusom postavený okolo r. 1960 Lajosom Nagyom za záchranu zo zasypanej bane.

Na severnom konci obce pri ceste smerom na Vinicu stojí kamenný prícestný kríž s liatinovým korpusom, ktorý na slávu Boha postavil r. 1910 István Nagy s manželkou Francziskou Buris. Kríž je osadený na štvorcovom podstavci, na ktorom je reliéf srdca a sú na ňom stopy po guľkách z II. svetovej vojny. Na jeho mieste pôvodne stál drevený kríž zo začiatku 19. stor.

Pred kostolom stojí kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý na slávu Boha dal r. 1900 postaviť István Nagy s manželkou Francziskou Buris.

Kríž bol renovovaný r. 1953. Na podstavci je reliéf kríža, rebríka a šípa.

Pri starom zaniknutom kostole stál kamenný kríž, ktorý v 1. polovici 19. stor. dal postaviť Mihály Bolgár, zanikol pravdepodobne spolu s kostolom.

Starý kamenný ústredný kríž cintorína s polychrómovaným liatinovým korpusom dal na slávu Boha r. 1912 postaviť István Bugyi s rodinou.

Nový ústredný kríž cintorína z umelého kameňa s liatinovým polychrómovaným korpusom na slávu Boha dala r. 1968 postaviť manželka Jánosa Bodzsára.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Na dolnom východnom konci obce stojí kamenná socha sv. Jána Nepo- muckého z r. 1797, naposledy obnovená r. 1982. Ľudová kamenárska práca je osadená na štvorcovom volútovom podstavci. Pôvodne každý rok predvečer sviatku sv. Jána Nepomuckého veriaci obce sa pri soche schádzali na pobožnosti.

Kaštieľ Istvána Werbőczyho

Podľa miestnej tradície neďaleko hradskej stál kaštieľ Istvána Werbő- czyho, ktorý bol pravdepodobne zničený za tureckých vojen. Miesto kde stál sa dodnes nazýva Kastély-rét (Kaštieľska lúka).

Samozrejme výzor kaš¬tieľa a ani presné miesto kde stál nepoznáme.

Kuria Kalmana Sőtéra

Hodnotnou pamiatkou obce je kúria Kálmána Sőtéra (č. 74-75), ktorá vznikla po r. 1870 prestavbou staršej barokovej kúrie Bolgárovcov. Vôbec v časti Cúria stálo pravdepodobne 11 zemianskych kúrií Bolgárovcov (Inámi). Tie postupne zanikli po r. 1850 a komasácii pozemkov, keď zemiansky stav veľa stratil zo svojej prestíže.

Sőtér sa tu usadil r. 1872 po službách u arcibiskupa Szcitovszkého a sa zaoberal hlavne včelárstvom a hospodáril.

Na starobu od r. 1912 sa utiahol v Krušovciach u baróna Förstera, kde aj zomrel. Sotér majetok s kúriou prepísal na krstného syna Bélu Horvátha, ktorý sa mal stať slúžnym. Ale pre jeho nákladný spôsob života majetok prevzala banka, od ktorej ho kúpil János Ágoston.

Roku 1919 kúriu kúpili bratia János a Károly Csíriovci, ktorých potomkovia budovu vlastnia dodnes. Preto je stavba v súčasnosti rozdelená medzi vlastníkmi na dve časti, čo sa dosť podpisuje na jej stavebnom stave.

Kúria je neoklasicistická prízemná obdĺžniková budova o rozmeroch 31 x 10,4 m, ktorá je do dvora otvorená pilierovou chodbou. Posledné polia na oboch koncoch chodby sú zastavané. Nad obdĺžnikovými oknami je nadokenná rímsa, podopieraná konzolami, medzi ktorými je štuková girlandová výzdoba. Štukovú ornamentiku majú aj horné časti pilierov.

Výrazná je zaujímavo riešená korunná rímsa na spôsob zuborezu. Užšie bočné štvorosové fasády sú zakončené murovanými trojuholníkovými štítmi, v strede s okrúhlym svetlíkom. Pôvodne päť miestností kúrie je radených za sebou a majú fabiónové stropy. V jed-nej z izieb sa zachovala pôvodná murovaná pec a systém ústredného vykurovania, kuriozita z čias Sőtéra.

V budove bola aj kuchyňa, komora a pivnica. Do kuchyne sa otvárali dve malé izby služobníctva. Kúria je postavená na skalnatom brale dlhom asi 50 m. Kúria v posledných časoch dosť schátrala, nevyužíva sa na obytné účely. Opravená časť bola značne zjednodušená, zbavená časti architektonických detailov a má byť využitá na obytné účely. Neopravená časť, paradoxne s lepšie zachovanými architektonickými prvkami sa využíva na skladové účely.

Kúria ležala v strede dosť rozsiahleho parku, v ktorom bol povestný Sőtérov včelín, zriadený r. 1874. Základy boli z kameňa, na ktorom bola murovaná rovná plocha. Na nej bolo uložených 25 až 30 slamených úľov, spevnených prútím.

Včelín bol po r. 1935 zanikol a povyše postavená novšia obdĺžniková stavba včelína, ktorá sa zrútila v r. 1999, do dnešných čias sa zachovala len vyvýšenina a základy objektu.

Zvláštnosťou Sôtérovej produkcie medu boli menšie rámy, do ktorých sa vkladali medové plásty a tie sa ukladali priamo do úľa cez otvor pre včely na vylietavanie či prílet, lebo horná zaoblená časť sa nesnímala. Produkcia medu v úli sa skúšala kožou, ktorá bola upevnená na palici.

Osobnosť Sőtéra by si rozhodne zaslúžila kultúrnejšie využitie kúrie, v súčasnosti sa to zdá nemožné.

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny

Pod kostolom sa nachádza pamätník obetiam i. a II. svetovej vojny postavený r. 1950. Pa¬mätník postavený z kamenných kvádrov má tvar náhrobku-obelisku a je osa¬dený na nízkom podstavci. Na vrchole objektu je reliéf vojenskej prilby a dvoch skrížených šablí. Na mramorovej tabuli je 27 mien obetí I. svetovej vojny a 11 mien obetí II. svetovej vojny. Okolo pamätníka je pekná kovaná ohrada.