Starosta

Zsolt Régi Ing. - 202 hlasov

József Nagy Ing. - 148 hlasov

 

Poslanci

Volkovics Július - 207 hlasov

Vámos Róbert - 198 hlasov

Nagyová Amália - 162 hlasov

Gyurászová Ibolya - 153 hlasov

Nagypál Alexander - 153 hlasov

 

Júlia Pappová MUDr. - 145 hlasov

Jozef Bugyi - 129 hlasov

Judit Molnár PhS. - 121 hlasov

Róbert Nagypál - 111 hlasov

Ladislav Majer - 86 hlasov

Gabriel Rados - 66 hlasov

Zsolt Oroszlány - 42 hlasov

Martin Matejkin - 25 hlasov